Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thừa cân - béo phì
PDF

Từ khóa

Overweight–obesity
vitamin D insufficiency Thừa cân - béo phì
thiếu vitamin D

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Đào, T. D., Trần, T. N., Phạm, T. H., Ngô, T. Q. C., & Nguyễn, T. N. (2022). Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thừa cân - béo phì. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 98-103. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.13

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Béo phì là một bệnh viêm mạn tính đặc trưng bởi tăng tổng khối lượng mỡ trong cơ thể đủ lớn tạo ra hậu quả bất lợi cho sức khỏe và có liên quan đến tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Tình trạng vitamin D thấp và béo phì đã đồng thời đạt đến mức độ dịch bệnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bản chất của mối liên quan giữa tình trạng vitamin D thấp và béo phì vẫn chưa rõ ràng. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã xác định mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D với béo phì. Tuy nhiên, kết quả của một số nghiên cứu khác còn mâu thuẫn và tranh luận. Xuất phát từ bối cảnh thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thừa cân - béo phì”. Mục tiêu nghiên cứu: (1). Xác định tỷ lệ thiếu vitamin D và thừa cân–béo phì ở các đối tượng đến khám sức khỏe tổng quát tại Trung tâm điều trị theo Yêu cầu và Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế. (2). Khảo sát mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thừa cân–béo phì ở đối tượng nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 330 đối tượng người trưởng thành đến khám sức khỏe tại Trung tâm điều trị theo Yêu cầu và Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D được đo bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang. Kết quả: Ở đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ thiếu vitamin D và thừa cân - béo phì là 55,% và 56,4%. Tỷ lệ thiếu vitamin D ở đối tượng thừa cân–béo phì là 60,8% cao hơn đối tượng BMI bình thường là 47,9% (p < 0,05); Nồng độ 25(OH)D huyết hương có mối tương quan nghịch với BMI (r = -0,122, p < 0,05). Kết luận: Cần định lượng nồng độ 25- hydroxyvitamin D trong máu ở người thừa cân- béo phì. Chúng tôi đề xuất các nghiên cứu dọc và can thiệp để làm rõ vai trò của vitamin D đối với tình trạng thừa cân - béo phì.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.13
PDF