Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng kháng thế kháng Glutamic Acid Decarboxylase (GADA) với một số yếu tố cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì

Từ khóa

overweight
obese
Glutamic acid decarboxylase Antibodies (GADA) thừa cân
béo phì
kháng thể kháng Glutamic acid decarboxylase (GADA- Glutamic acid decarboxylase Antibodies)

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N., Hoàng, T. L. H., Trần, Đức M., Trần, Q. N., & Nguyễn, T. B. O. (2020). Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng kháng thế kháng Glutamic Acid Decarboxylase (GADA) với một số yếu tố cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 41-49. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.6

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan và tương quan giữa tình trạng kháng thể kháng Glutamic acid decarboxylase (GADA- Glutamic acid decarboxylase Antibodies) với một số yếu tố cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) không thừa cân, béo phì. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 284 BN ĐTĐ không thừa cân, béo phì (BMI < 23) tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 08/2017 đến tháng 06/2019. Mẫu máu được lấy vào buổi sáng, sau khi nhịn đói qua đêm để định lượng lipid, HbA1C, glucose và insulin tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tất cả bệnh nhân được tiến hành định lượng kháng thể kháng GAD, nhóm bệnh nhân được xác định có kháng thể kháng GAD dương tính khi nồng độ kháng thể kháng GAD ≥ 5IU/mL. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả: Nồng độ glucose máu ở nhóm dương tính (15,98±12,64 mmol/l) cao hơn nhóm âm tính (11,66±8,39 mmol/l). Nồng độ HbA1c ở nhóm dương tính (8,9±2,25%) cao hơn nhóm âm tính (8,83±2,6%). Ở nhóm có GADA dương tính: giảm insulin máu chiếm 4,55%; tăng insulin máu: 13,63% và nhóm có insulin máu bình thường là 81,82%. Tỉ lệ rối loạn lipid máu chung ở BN ĐTĐ không thừa cân, béo phì là 73,59%. Trong đó, ở nhóm âm tính: 73,28% và nhóm dương tính: 77,27%. Nhóm dương tính, tình trạng tăng triglyceride, giảm HDL-cholesterol và tăng LDL-cholesterol đều thấp hơn ở nhóm âm tính. Kết luận: Có mối tương quan thuận yếu giữa nồng độ glucose máu với nồng độ GADA.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.6