Khảo sát tiền đái tháo đường ở bệnh nhân thừa cân béo phì có tăng huyết áp
PDF

Từ khóa

tiền đái tháo đường
thừa cân béo phì
tăng huyết áp Prediabetes
overweight
obesity
hypertension

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, Q. N., Trần, T. N., Trần, B. H. V., & Cao, Q. H. (2023). Khảo sát tiền đái tháo đường ở bệnh nhân thừa cân béo phì có tăng huyết áp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 28-33. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.4

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường ở bệnh nhân thừa cân béo phì có tăng huyết áp. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 82 bệnh nhân thừa cân béo phì có tăng huyết áp hoặc đang điều trị THA tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 4/2020 đến tháng 11/2021. Đưa vào nghiên cứu các trường hợp thỏa mãn tiêu chuẩn chọn bệnh. Tiến hành thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống: xác định glucose máu hai thời điểm G0, G2.Xét nghiệm HbA1C. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Tỷ lệ tiền ĐTĐ chiếm 69,5%, tỷ lệ tiền ĐTĐ dựa vào G0, G2, HbA1c lần lượt là 31,7%; 43,9%; 62,2%.Tỷ lệ tiền ĐTĐ dựa vào 2 tiêu chuẩn G0 và G2 là 17,1%. Tỷ lệ tiền ĐTĐ dựa vào 2 tiêu chuẩn G0 và HbA1c là 19,5%. Tỷ lệ tiền ĐTĐ dựa vào 2 tiêu chuẩn G2 và HbA1c là 25,6%.Tỷ lệ tiền ĐTĐ dựa vào 3 tiêu chuẩn G0 và G2 và HbA1c là 12,2%.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.4
PDF