Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các chỉ số siêu âm tử cung buồng trứng trong dậy thì sớm ở trẻ gái
PDF

Từ khóa

Dậy thì sớm
dậy thì sớm trung ương
tuyến vú phát triển sớm
siêu âm tử cung buồng trứng Precocious puberty
Central precocious puberty
Premature thelarche
pelvic ultrasonography

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. Đan N., Hoàng, T. T. Y., & Nguyễn, T. D. C. (2021). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các chỉ số siêu âm tử cung buồng trứng trong dậy thì sớm ở trẻ gái. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 118-124. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.17

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của dậy thì sớm trung ương (DTSTƯ) và tuyến vú phát triển sớm (TVPTS) và xác định giá trị của các chỉ số siêu âm tử cung buồng trứng trong chẩn đoán phân biệt dậy thì sớm trung ương vô căn và tuyến vú phát triển sớm ở trẻ gái. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu gồm 58 các trẻ gái có tuyến vú phát triển trước 8 tuổi từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019. Kết quả: Có 34 (58,62%) trẻ DTSTƯ và 24 (41,38%) trẻ TVPTS. Nồng độ hormone LH, FSH và tỷ số LH/FSH trong huyết thanh và tỷ lệ tuổi xương lớn hơn tuổi thực có ý nghĩa của nhóm DTSTƯ cao hơn nhóm TVPTS p<0,05. Chiều cao, chiều rộng, chiều trước sau, thể tích tử cung và thể tích buồng trứng của nhóm DTSTƯ lớn hơn nhóm TSPTS p<0,05. Chiều cao tử cung >29,00mm có giá trị nhất trong chẩn đoán DTSTƯ với AUC là 0,770 (khoảng tin cậy 95% là 0,641-0,870). Kết luận: Khó phân biệt DTSTƯ và TVPTS bằng các dấu hiệu lâm sàng. Các chỉ số của tử cung và buồng trứng trên siêu âm của nhóm DTSTƯ lớn hơn nhóm TVPTS có ý nghĩa về mặt thống kê. Vì vậy, nên kết hợp các chỉ số siêu âm tử cung buồng trứng với các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm sinh hóa trong chẩn đoán DTSTƯ ở trẻ gái.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.17
PDF