Bước đầu nghiên cứu về tuổi động mạch của bệnh nhân đái tháo đường typ2 được điều trị tại bệnh viện Nội tiết trung ương
pdf

Từ khóa

Diabetes
vascular of age Đái tháo đường typ2
tuổi động mạch

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hien, N. T., Thuy, P. T., Thang, V. T., Hanh, N. H., & Trang, D. thi M. (2023). Bước đầu nghiên cứu về tuổi động mạch của bệnh nhân đái tháo đường typ2 được điều trị tại bệnh viện Nội tiết trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 116-120. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/184

Tóm tắt

Qua nghiên cứu tuổi động mạch bằng thang điểm Framingham của 350 bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho kết quả: Có 87,4% BN ĐTĐ có tuổi động mạch cao hơn tuổi thực (p=0,001). Tuổi động mạch ở nam là 67,99 ± 13,39 so với tuổi thực là 57,40 ± 10,66; ở nữ là 71,30 ± 15,08 so với tuổi thực là 60,98 ± 13,02, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,001.75,7% BN ĐTĐ có biến chứng tim mạch. Tuổi động mạch ở nhóm BN ĐTĐ có bệnh tim mạch cao hơn ở nhóm không có bệnh tim mạch (77,36 ± 6,52 so với 60,49 ± 16,15, p = 0,001).

pdf