Một số yếu tố liên quan đến mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
pdf

Từ khóa

24-hour blood pressure
Non- dipper blood pressure
Type 2 diabetes Đái tháo đường typ 2
Huyết áp 24 giờ
Mất khoảng trũng huyết áp

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. D., Nguyễn, T. H., & Phạm, T. H. (2023). Một số yếu tố liên quan đến mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (60), 53-60. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.60.7

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những yếu tố nguy cơ của mất trũng huyết áp (HA); ngược lại, mất khoảng trũng lại làm gia tăng nguy cơ tim mạch ở BN ĐTĐ. Hiện nay những yếu tố nào có liên quan tới việc mất khoảng trũng ở bệnh nhân (BN) Việt Nam ĐTĐ typ 2 có THA vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có tăng huyết áp (THA) điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Qua nghiên cứu trên 197 BN ĐTĐ typ 2 có THA điều trị tại khoa Điều trị Ban ngày Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi rút ra một số kết quả: Có sự khác biệt giữa 2 nhóm có và mất trũng HA về giới, vòng eo TB, tỉ lệ tăng vòng eo, tỉ lệ hút thuốc và nồng độ HDL-c. Trũng HA tâm thu (HATT) có mối tương quan nghịch, mức độ ít với HbA1C (r = - 0,27, p <0,05) và tương quan nghịch, mức độ vừa với vòng eo (r = - 0,33, p <0,05); trong khi trũng HA tâm trương (HATr) có mối tương quan nghịch mức độ ít với cả 2 chỉ số tuổi và vòng eo với r = - 0,26, p <0,05 và r = - 0,28, p< 0,05. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy vòng eo là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng lên trũng HA tâm thu trong khi không tìm thấy kết quả tương tự ảnh hưởng lên trũng HA tâm trương.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.60.7
pdf