Đặc điểm huyết áp 24 giờ, tỉ lệ mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
pdf

Từ khóa

Huyết áp 24 giờ
Mất khoảng trũng huyết áp
Đái tháo đường typ 2 24-hour blood pressure
Non- dipper blood pressure
Type 2 diabetes

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. D., Nguyễn, T. H., & Phạm, T. H. (2023). Đặc điểm huyết áp 24 giờ, tỉ lệ mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 106-113. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.11

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những yếu tố nguy cơ của mất trũng huyết áp (HA); ngược lại, mất khoảng trũng lại làm gia tăng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ. Tại Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu nào khảo sát về đặc điểm HA 24 giờ ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2, cũng như tỉ lệ bệnh nhân ĐTĐ typ 2 mất trũng HA là bao nhiêu. Do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu: Xác định đặc điểm huyết áp 24 giờ, tỉ lệ mất khoảng trũng huyết áp ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có tăng huyết áp (THA) điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Qua nghiên cứu trên 197 bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có THA điều trị tại khoa Điều trị Ban ngày Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi rút ra một số kết quả: HATB 24 giờ của ĐTNC là 101,3 ± 11,2 mmHg, nhịp tim TB 24 giờ 72,2 ± 7,9 ck/p. % trũng HATT và HATTr lần lượt là 14,4 ± 6,2 và 17,1 ± 7,3 %. Tỉ lệ bệnh nhân mất trũng HA là 31,47%, trong đó đa phần mất trũng HATT. Chỉ có 7/62 bệnh nhân (11,29%) mất cả trũng HATT và HATTr. Có 5,58% bệnh nhân trũng HA sâu. Các chỉ số HATB, HATT và HATTr ban đêm cũng như % trũng HATT, % trũng HATTr khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm không mất trũng và mất trũng. Không tìm thấy sự khác biệt về nhịp tim cũng như các thông số HA 24 giờ, HA ban ngày

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.11
pdf