Thực trạng hiểu biết về một số khía cạnh liên quan đến bệnh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
pdf

Từ khóa

Đái tháo đường typ 2
hiểu biết bệnh đái tháo đường type 2 diabetes mellitus
diabetes knowledge

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Minh, N. T., Duong, N. D., & Vinh, H. T. (2023). Thực trạng hiểu biết về một số khía cạnh liên quan đến bệnh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 75-82. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/179

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thực trạng hiểu biết một số khía cạnh bệnh đái tháo đường typ 2 (ĐTĐT2) của bệnh nhân ( BN) bằng trắc nghiệm BDK - Brief Diabetes Knowledge Test. Đối tượng và phương pháp: 336BN ĐTĐT2 điều trị tại Bệnh viện 198, được khảo sát hiểu biết về bệnh bằng trắc nghiệm BDK gồm 23 câu hỏi. Kết quả: Bệnh nhân trả lời đúng được từ 1 - 18/23 câu trong đó câu số 9 trả lời đúng với tỷ lệ cao nhất (83,6%); câu số 4 trả lời đúng với tỷ lệ thấp nhất (4,2%). Bệnh nhân trả lời đúng đồng thời được 12 câu chiếm tỷ lệ cao nhất, được 1 câu chiếm tỷ lệ thấp nhất (14,6% và 0,3%). Tỷ lệ bệnh nhân trả lời đúng < 25%; 25 -50%; 51- 75% và > 75% các câu hỏi lần lượt là: 3,6%; 49,4%; 46,4% và 0,6%. Kết luận: BN ĐTĐT2 có mức độ hiểu biết đúng về bệnh với tỷ lệ rất khác nhau, nói chung còn ở mức thấp.

 

pdf