Nghiên cứu nồng độ ferritin huyết thanh ở bệnh nhân rối loạn lipid máu
PDF

Từ khóa

Dyslipidemia
Diabetes mellitus Rối loạn lipid máu
Đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, H. D., Trần, T. Q. Q., Nguyễn, N. T., Bùi, N. M. C., & Đoàn, N. T. (2022). Nghiên cứu nồng độ ferritin huyết thanh ở bệnh nhân rối loạn lipid máu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 90-97. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.12

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn lipid máu (RLLM)  là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng trên thế giới và là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Đề tài được tiến hành nhằm xác định nồng độ ferritin huyết thanh, tỷ lệ tăng ferritin huyết thanh và đánh giá mối liên quan giữa nồng độ ferritin huyết thanh với các thành tố của bilan lipid. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang có so sánh đối chứng ở 156 bệnh nhân tại khoa Nội tổng hợp – Lão khoa. Bệnh nhân được thu thập các dữ liệu: yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa và đái tháo đường và làm xét nghiệm  biland lipid máu, xét nghiệm Feritin máu. Kết quả: Nồng độ trung bình của ferritin ở đối tượng có RLLM cả 2 giới là 544,21 ± 351,28 ng/ml cao hơn nồng độ trung bình ferritin của  nhóm chứng là 118,56 ± 64,58 ng/ml. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ tăng ferritin huyết thanh, nồng độ trung bình ferritin chung giữa 2 nhóm RLLM và nhóm chứng (p < 0,001). Tỉ lệ tăng ferritin huyết thanh ở nhóm RLLM là 100%, Tỉ lệ tăng ferritin huyết thanh: ở người tăng LDL-C là 100%, ở người giảm HDL-C là 100%, ở người tăng TG là 100%, ở người tăng TC là 100%. Nồng độ trung bình của ferritin ở đối tượng có RLLM có 2 thành tố (Tăng LDL-C, TG) và 3 thành tố (Tăng LDL-C, TG, TC) là cao nhất có giá trị trung bình và độ lệch  chuẩn lần lượt là: 654,67 ±  479,98  ng/ml. Kết luận: Có mối liên quan chặt chẽ giữa nồng độ ferritin và RLLM.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.12
PDF