Mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và glucagon-like peptide-1 ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu có thừa cân béo phì

Từ khóa

newly-diagnosed patients with type 2 diabetes mellitus, glucagon-like peptide-1, lipid disorders, overweight, and obesity. đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu, glucagon-like peptid-1 rối loạn lipid máu, thừa cân béo phì.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, Đình T., Trần, T. T. H., Nguyễn, T. P. N., Nguyễn, T. S., & Nguyễn, T. H. L. (2020). Mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và glucagon-like peptide-1 ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu có thừa cân béo phì. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 53-59. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.8

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhằm xác định tỷ lệ rối loạn lipid máu và mối liên quan của nó với nồng độ glucagon-like peptid-1 ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu có thừa cân béo phì. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 66 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu có thừa cân béo phì điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Kết quả: Nồng độ trung bình và tỷ lệ BN rối loạn các thành phần lipid máu lần lượt là: triglyceride (3,01 ± 2,18 mmol/l, tăng là 69,7%), cholesterol (5,49 ± 1,34 mmol/l, tăng là 60,6%), LDL-C (3,27 ± 1,03, tăng là 43,9%), HDL-C (1,20 ± 0,33, giảm là 16,7%), tỷ lệ rối loạn lipid máu nói chung là 84,8%. Có mối tương quan thuận mức độ vừa giữa nồng độ GLP-1 khi đói với triglyceride (r=0,367), tương quan nghịch mức độ vừa với LDL-C (r=-0,312). Có mối tương quan thuận mức độ chặt giữa nồng độ GLP-1 với triglycerid (r=0,647). Kết luận: Bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân béo phì, tỷ lệ rối loạn lipid máu nói chung cao 84,8%, chủ yếu tăng triglycerid (69,7%). Có mối tương quan thuận giữa nồng độ GLP-1 với triglycerid và tương quan nghịch với LDL-C.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.8